Daň z nabytí nemovitých věcí 2020 - ZRUŠENA!

Dne 25.9.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR publikován Zákon č. 386/2020 Sb,  kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena zák. 386/2020 Sb.  Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím, jeho vyhlášení, tj.ke dni 26. 09. 2020, od této doby ji nabyvatelé nemovitostí neplatí. Jelikož je však zákonná norma účinná zpětně, nehradí daň ani ti poplatníci, kteří podali návrh na vklad vlastnického práva pro své nabývané nemovitosti od 01. prosince 2019 a tento vklad byl katastrálním úřadem povolen a proveden. 
 
 ČL. II. Přechodná ustanovení zák. 386/2020 Sb.  

zde je řešeno podání daňových přiznání před účinností tohoto zákona, tj. :

V odst. 1 ČL. II. Přechodných ustanovení  pro případy, kdy  "... lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020 ..." , to znamená tedy,  že lhůta uplynula dne  29. února 2020 (potažmo  2. března 2020, který je nejbližším následujícím pracovním dnem, protože 29. února 2020 byla sobota) a nikoliv 31. března 2020. To znamená, že zrušení daně se týká také poplatníků, kterým katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva od 1. do 31. prosince 2019, jak výše uvedeno.

I PRO TYTO POPLATNÍKY JDE O DOBROU ZPRÁVU - ani ONI daň z nabytí hradit nebudou a pokud ji už uhradili, mohou podat  opravné daňové přiznání a požádat o vrácení daně. Pozor, bez úkonu poplatníka sám FÚ zaplacenou daň nevrátí!

V odst. 2 ČL. II. Přechodných ustanovení  se uvádí :  2. " Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (tj. 26.09.2020), ovšem s výjimkami, které se týkají ust. III.  a  IV. tohoto zákona a které  souvisejí se změnou  Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění pozdějších předpisů),  tyto nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ust. čl. III a IV. výše cit. zákona se zabývá zejména prodloužením časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. K této problematice bude přihlédnuto v samostatném článku.