Informační povinnost RK       :

                                                                                                                                                                                        POUČENÍ                                                           

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako „Poučení“)

 

realizované ze strany společnosti:

VETOS-real s.r.o.                                                                                                                                 

 IČ: 05958890

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99202

zastoupena jednatelkou JUDr. Zdeňkou Večerkovou, 
tel.: 777 747 680, e-mail: ve-real@seznam.cz,
další informace o zprostředkovateli na www.ve-real.cz, vetos-real@email.cz

(dále jako „Realitní zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské realitní smlouvy  s Realitním z zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

 

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 

Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim Zákona o realitním zprostředkování, zák.č. 39/2020 Sb.;

Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí, převodu podílu v bytovém družstvu třetí osobě;

Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu a podmínek  uvedených  ve Zprostředkovatelské smlouvě ;

Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle na 6 měsíců ode dne podpisu, s možností  prodloužení, které může být ujednáno nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí sjednané doby.

Cena služby (tj. Provize) je stanovena vždy předem dohodou stran a může činit konkrétní částku, příp. sjednané  procento ze skutečné ceny a případné % navýšení za předpokladu, že bude pro prodávajícího dosažena vyšši kupní cena, než požadoval  (bude uvedeno ve zprostřed. smlouvě); V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou  částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě

Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními Realitního zákona.

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele:

Byla-li zprostředkovatelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele, máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od  ní  informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu - potvrzeného SMS). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme, že nemáte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste výslovně požádal, zprostředkovatele, aby s poskytováním služeb začal již ode dne uzavření této smlouvy.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

 

Adresát (zprostředkovatel): ...

se sídlem: ...

e-mail: ... ...

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy č............ ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

 

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.