Povinnost pro prodávající a pronajímatele předkládat  PENB :

Máme pro Vás alespoň částečně dobrou zprávu :
zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií byl novelizován s účinností od 25.1.2020.
Prodávající a pronajímatelé mají podle uvedeného zákona povinnnost při prodeji /pronájmu nemovitosti předkládat průkaz energetické náročnosti (PENB).
Před novelou zákona muselo jít o originál či ověřenou kopii PENB, a to někdy znamenalo finančně nákladné ověřování mnoha listů. 
Novela změnila text zákona a v § 7a odst. 2 písm. b), c) a e) a v § 7a odst. 3 písm. a), b) a d) zrušila slovo „ověřenou“.

Takže i když musí prodávající či pronajímatel  stále předkládat PENB, nyní to tedy může být kopie pouze prostá, což je úspora nákladů i času.

Níže uvedený článek o povinnosti předkládat PENB však nic neztrácí na své aktuálnosti, s výjimkou toho, že se nemusí předkládat originál či ověřená kopie, ale jen pouhá kopie PENB, proto doporučujeme jeho slédnutí.

 

PRONAJÍMÁTE SVŮJ BYT A MYSLÍTE SI, ŽE SE NA VÁS NEVZTAHUJE POVINNOST MÍT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, V NÍŽ SE BYT NACHÁZÍ?  

OMYL!   

OD 1.1.2016, POKUD SVŮJ BYT NOVĚ PRONAJÍMÁTE A BYT JE V OBJEKTU, KDE JE PRŮKAZ POVINNÝ, JE TO  POVINNOSTÍ, I S MOŽNOU POKUTOU!

V tomto článku se zabýváme POUZE PRONÁJMY BYTÚ  a PENB - prodeje nemovitostí a pronájmy ostatních nemovitostí budou předmětem jiného článku.

______________________________________________________________________________________________________

Od 1.1. 2016 je účinný zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zák. 406/2000Sb. o hospodaření energií a zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, který přikazuje každému pronajímateli bytu, aby již v jeho inzerci zveřejnil energetickou náročnost bytu.  A dále :

A) Vlastník bytu je povinen (podle §7a zákona 406/200 Sb.): 

A/1 předložit průkaz nebo jeho kopii  možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky, 

A/2 předat průkaz nebo jeho kopii  nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, 

A/3 zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky, 

V případě pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kanceláře) je vlastník bytu povinen mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii. Zprostředkovatel potom uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. 
Pokud zprostředkovatel od vlastníka jednotky požadovanou informaci neobdrží, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu!!! 

Průkaz energetické náročnosti si vyžádejte u svého společenství vlastníků jednotek. Je i v zájmu společenství vlastníků mít PENB zpracován. Jste-li majitelem domu, v němž byty pronajímáte, je Vaší povinností PENB nechat zpracovat.

B)  Kdy PENB jako pronajímatelé bytu nemusíte předkládat a předávat?

B/1  při  pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu), pokud se tak obě strany písemně dohodnou a současně jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. („Větší změnou dokončené budovy“ rozumí zákon o hospodaření energií změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.) 

B/2 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 

B/3 u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, 

B/4 u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí  v památkové rezervaci. 
 

C) Z výše uvedeného vyplývá.

- pokud máte Váš byt pronajat a nemění se nájemce, PENB  prozatím nemusíte řešit.

- pokud se mění nájemce a vaše nemovitost patří mezi ty, kde je průkaz povinný, je ve vašem zájmu si jej zajistit, v případě bytu v domě, kde je  společenství vlastníků, si jej vyžádat. Pokud vám SVJ průkaz nepředá, předložte nájemci vyúčtování energií  za poslední tři roky, avšak upozorněte SVJ a ostatní vlastníky bytů ve vašem SVJ, že PENB je povinností a že jeho absence může mít následky v podobě značné pokuty pro společenství vlastníků - což půjde s největší pravděpodobností z kapsy všech ve vašem domě.