Předkupní právo je  právo oprávněné osoby, aby při zcizení věci, byla tato věc nabídnuta nejprve této osobě. Oprávěná osoba však toto předkupní právo využít může, ale nemusí. Předkupní právo vzniká ze zákona, (zákonné předkupní právo),  ale může vzniknout také ze smlouvy, (předkupní právo smluvní).

My se zde budeme zabývat pouze předkupním právem ze zákona ve vztahu k nemovitým věcem.

Podle zákona 40/1964 Sb. (občanský zákoník) účinného do 31. 12. 2013 měli spoluvlastníci nemovitosti v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu, avšak s výjimkou převodu na osobu blízkou. Nový občanský zákoník - NOZ (zák.89/2012 Sb.)  tuto úpravu nepřevzal a do 31.12.2017 platilo, že  spoluvlastník nemovitosti může se svým spoluvlastnickým podílem nakládat volně. Od 1.1.2018 na základě novely NOZ č. 460/2016 Sb. je  zaveden obdobný stav, jaký byl dle starého OZ, tj. že ostatní spoluvlastníci nemovitostí mají při převodu podílu na jiného vlastníka  předkupní právo. Toto předkupní právo se uplatní vždy, s výjimkou převodu na osobu blízkou. V této novele je mimo jiné ustanoveno, že spoluvlastník se také může vzdát předkupního práva s účinky pro své právní nástupce. Nicéně jde-li o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, i toto vzdání se předkupního práva se do něj musí zapsat. 

 

Doporučujeme nepodceňovat povinnost při převodu spoluvlastnického podílu kvalifikovaně nabídnout tento podíl, neboť v případě, že prodávající tuto povinnost nesplní, je zde riziko soudních sporů a dlouhodobých tahanic. V případě takového prodeje, doporučujeme předem  konzultaci u odborníka. Pokud budete mít zájem o prodej své nemovitosti s pomocí naší kanceláře, rádi Vám se vším pomůžeme a vyvedeme Vás přes tato úskalí k Vaší spokojenosti. Podrobné informace rádi poskytneme na základě osobní konzultace ke konkrétnímu případu. Na tel. 777 747 680 s Vámi rádi sjednáme schůzku k této problematice.